تایل های CNC  دراندازه ها وطرحهای مختلف موجودمی باشد ودرهرمکان قابل اجرامی باشد.