دورلوسترهای پلی ارتان درطرحهای گوناگون قابل اجزامیباشد .یکی ازمزیت های این اجناس قابلیت رنگ پذیری آن میباشد.